Shah Rukh Khan, Deepika Padukone promote ‘Happy New Year’: HD Pictures

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD PicturesShah Rukh Khan, Deepika Padukone promote 'Happy New Year': HD Pictures