Kate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports Illustrated

Kate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports IllustratedKate Upton – ‘Zero Gravity’ photoshoot for Sports Illustrated